Disclaimer voor www.benstempher.nl

Algemeen

Ben Stempher, hierna te noemen BS, verleent u hierbij toegang tot benstempher.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BS en derden zijn aangeleverd. BS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BS.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig


Bestellingen doen ......

Het plaatsen van een bestelling via www.benstempher.nl

Met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
heeft Ben Stempher de plicht op zich genomen om voor de volgende onderdelen deze verordening in acht te nemen.

 1. Ben Stempher en alle medewerkers binnen de organisatie zijn zich ervan bewust dat, binnen het kader van de AVG, zorgvuldig met al Uw gegevens wordt omgegaan.
 2. Ben Stempher en alle medewerkers zijn op de hoogte van Uw privacy rechten.
 3. Ben Stempher en alle medewerkers zullen de door U verstrekte gegevens voor het verwerken van de opdracht alleen gebruiken voor het doel waarvoor U ze beschikbaar stelt.
 4. Ben Stempher heeft de website dusdanig aangepast maximale bescherming van de door U ingevulde gegevens gewaarborgd is.
 5. Ben Stempher zal de door U verstrekte gegevens na het uitwerken van de opdracht bewaren tot aan het eind van de uitvoeringopdracht. Daarna worden de gegevens vernietigd.
 6. Ben Stempher als dusdanig zal functioneren als Functionaris Gegevensbescherming. Hij kan derhalve deze taak delegeren aan een van zijn medewerkers.
 7. Ben Stempher alles in het werk zal stellen om zijn systeem dusdanig in te stellen dat datalekken uit te sluiten zijn.
  Problemen zullen aan de Autoriteiten Persoonsgegevens gemeld worden.
 8. Ben Stempher zal van de opdrachtaanvrager vragen akkoord te gaan, dat de versterkte gegevens gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van de opdracht.
 9. Ben Stempher zal de door U verstrekte gegevens niet gebruiken voor nevendoeleinden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Maandag

13.00-18.00uur

Dinsdag

09.00-18.00uur

Woensdag

09.00-18.00uur

Donderdag

09.00-18.00uur

Vrijdag

09.00-18.00uur

Zaterdag

09.00-17.00uur© 2 Ben Stempher. All rights reserved.  Powered by Djasper.